StudioMo.Yoga

Algemene voorwaarden Webshop Studio MoYoga

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met Studio MoYoga en de klant. De studio is ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Groningen onder nummer 01125057 en biedt haar producten aan in de Yoga Studio of via de webshop.
1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘koper’ wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging aan Studio MoYoga opdracht verleent tot het leveren van vrijetijdsartikelen
1.3 Door bij Studio Moyoga een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Studio MoYoga Assen als hier beschreven.
1.4 Studio MoYoga heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen, via haar webshop uitgebracht door Studio MoYoga, kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.
2.2 Studio MoYoga geeft op haar websites een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als Studio MoYoga daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden Studio MoYoga niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.
2.3 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper via de website een bestelling heeft geplaatst en Studio MoYoga deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een elektronische opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres.

Artikel 3. Levering en verzending 
3.1 De door koper bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk (streeftermijn binnen 7 werkdagen) na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens Studio MoYoga bij koper afgeleverd. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt de klant hierover binnen 1 à 2 dagen geinformeerd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden alsdan binnen 30 dagen na ontbinding door Studio MoYoga aan koper gerestitueerd.
3.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Studio MoYoga niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

Artikel 4. Bedenktijd koper
4.1 Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail en/of schriftelijk.
4.2 In geval van herroeping dient koper de ontvangen artikelen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat hij of zij de herroeping aan Studio MoYoga heeft kenbaar gemaakt.
4.3 Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in geval de geleverde artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn gebleven.
4.4 Studio MoYoga vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij Studio MoYoga aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
4.5 Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Studio MoYoga de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
4.6 De koper kan de bestelling kosteloos annuleren binnen 24 uur per email. Mocht een artikel onverhoopt niet meer op voorraad zijn, dan wordt de koper daarover per email geinformeerd. De koper heeft dan het recht om de gehele bestelling kosteloos te annuleren. Mocht de betaling al door Studio MoYoga ontvangen zijn, dan zal deze binnen 14 dagen terugbetaald worden.

Artikel 5. Prijzen en betalingen
5.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.
5.2 Alle door Studio MoYoga genoemde prijzen zijn in euro’s, inc. omzetbelasting (BTW).
5.3 Afhalen van de artikelen op lokatie in Assen is gratis, eventuele verzendkosten naar het adres van de koper zijn niet bij de prijs inbegrepen. Deze verzendkosten worden afzonderlijk berekend op de winkelmand-pagina. Van de koper wordt verwacht dat deze een inschatting maakt of het totaal bestelde in een brievenbus pakket (€4,10) of als pakket (€6,75) kan worden verzonden.

Artikel 6. Betaling
6.1 Betaling kan geschieden d.m.v. een bankoverschrijving of wanneer er wordt gekozen voor een betaalverzoek ontvangt de koper via de mail een betaalverzoek link waaraan = voldaan kan worden. Bovenstaande opties zijn ook mogelijk bij het afhalen van de artikelen maar hierbij kan ook gekozen worden voor een contante betaling.
De artikelen worden na de betaling van de koper afgegeven of verzonden.
6.2 De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Studio MoYoga in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij: a) risicoanalyses b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

Artikel 7. Reclames en klachten
7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per e-mail of schriftelijk reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door Studio MoYoga in behandeling zal worden genomen.
7.2 Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 8 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt danwel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering door Studio MoYoga.
7.3 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten terzake verwerkt.
7.4 Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Studio MoYoga geleverde artikelen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Op de door Studio MoYoga geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen.
8.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik danwel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

Artikel 9. Aanspraakelijkheid,exoneratie en vrijwarring derde
9.1 Studio MoYoga is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.
9.2 Studio MoYoga is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.
9.3 Studio MoYoga is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Indien Studio MoYoga niet in staat is aan verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen tengevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.
10.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/ toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 De door Studio MoYoga geleverde artikelen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Studio MoYoga verschuldigde kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen – niet heeft voldaan.
11.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Studio MoYoga te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12. Insolventie
12.1 Zowel Studio MoYoga als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval de andere partij in staat van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 13. Persoonsgegeven
13.1 De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door Studio MoYoga worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en een eventueel door haar opgestelde privacy verklaring.

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
14.1 Op alle overeenkomsten met Studio MoYoga is Nederlands recht van toepassing.

Opzoek naar iets leuks voor iemand anders of voor jezelf? 

Shoppen doe je hier

Heb je vragen, neem dan gerust contact op:

Volg jij ons al op?

Studio MoYoga
van Ostadestraat 2
9403 BE Assen